Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Styrke vekst i Kristiansandsregionen

I første fase av Utviklingsprogram for byregioner, arbeidet kommunene i Kristiansandregionen med utvikling, forankring og vedtak av en felles strategisk næringsplan. I fase 2 ble det søkt om støtte til å utvikle gode samhandlingsmodeller for effektiv implementering av strategien, samt koordinering av tiltak mellom kommunene, og utvikling av samarbeidet mellom kommunene og andre regionale aktører.

Satsningsområdene i strategisk næringsplan ble hentet fra en felles samfunnsanalyse. Analysen pekte på behovet for å styrke kompetanse, innovasjon, storbyregionens attraktivitet og internasjonal konkurranseevne. For å møte identifiserte utfordringer skulle regionens kommuner og næringsaktører gjennom prosjektet samarbeide om følgende prioriterte satsingsområder:   

KOMPETANSE
- Kompetanseregion Kristiansand
- Inkluderende og næringsnær læring
- Forbygge barn og unges frafall fra utdanning og arbeidsliv
- Regionalt samarbeid med universitetet

INNOVASJON
- Identifisere nye bruksområder for teknologi og kompetanse
- Bygge gründerkultur og utnytte virkemiddelapparatet bedre

ATTRAKTIV STORBYREGION
- Regionalt reiselivssamarbeid

INTERNASJONAL KONKURRANSEEVNE
- Ta i bruk Europakontoret for hele Kristiansandsregionen
- Åpne Kristiansands internasjonale nettverk for deltakelse fra knutepunktkommuner

Hovedmål for prosjektet var å tilrettelegge for effektiv implementering av den strategiske næringsplanen for Kristiansandsregionen. Kommunenes næringsarbeid skal bidra til vekst i verdiskaping, sysselsetting og befolkning (verdiskapingsvekst per innbygger) på nivå med de øvrige storbyregioner i Norge.

Delmål 1: Gjennom gode samhandlingsprosesser skal prosjektpartnerne komme fram til modeller for langsiktig samarbeid, oppfølging av strategien, samt samspillet mellom kommunene, Knutepunkt Sørlandet og andre regionale aktører (næringsliv, FoU/akademia).

Delmål 2: Det skal etableres et næringsnettverk mellom kommunene som skal eie og koordinere strategien og dens oppfølging. 

Delmål 3: Arbeidet med strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen går fra strategi og planlegging til implementering av fellestiltak, koordinert i næringsnettverket og tilpasset de enkelte kommunene.