Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - del III

Kristiansand kommune er 25. juni 2021 tildelt nye midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Midlene skal brukes som kompensasjonsordning for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  

Denne støtteordningen er tredje del av Kommunal –og næringsdepartementets tilskudd på kapittel. 553 post 68, Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.  

Kristiansand kommune innretter deler av denne tildelingen, inntil 10 millioner kroner, til serveringssteder som har kommunal skjenkebevilling og er registrert med særskilte næringskoder. Mange av de støtteberetigede virksomhetene har fått søknadsskjemaet direkte i digital postkasse (person med signaturrett for selskapet). Har du ikke fått søknaden for signering i digital postkasse ila 30. juni 2021 kan du benytte søknadsskjemaet nederst på siden.   

Ny støtteordning for de resterende midlene vil bli utarbeidet og lyst ut høsten 2021.  

KRITERIER FOR STØTTE 

a) Foretaket eller foretakets registrerte underenhet med eget organisasjonsnummer, har serveringslokale med forretningsadresse i Kristiansand kommune. 

b) Virksomheten har skjenkebevilling i Kristiansand kommune for inneværende bystyreperiode som er gyldig på søknadstidspunktet. 

c) Virksomheten er registrert med en av følgende næringskoder:  

  • 56.101 Drift av restauranter og kafeer  
  • 56.102 Drift av gatekjøkken  
  • 56.301 Drift av puber  
  • 56.309 Drift av barer ellers  
  • 56.210 Cateringvirksomhet 

d) Virksomheten har helårsdrift. Virksomheten har bemanning og er åpen for servering til publikum gjennom hele året. 

e) Virksomheten er registrert med stiftelsesdato før 01.03.2021.

f) Virksomheten må være privat eid og må drive kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning.

g) Virksomheten har innført tiltak for å fremme bærekraft, eksempelvis tiltak mot matsvinn, tilbud av vegetarretter, tiltak for å redusere bruk av engangsplast. 

h) Virksomheten følger allmenngjorte tariffavtaler for overnatting, servering og catering. Les mer her: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/.  

i) Virksomheten har hatt et omsetningstap sammenliknet med et normalår og/eller merkostnader som overstiger kr 100 000 i perioden fra og med den 1. mars 2020 til og med den 25. juni 2021, som følge av lokale eller nasjonale restriksjoner grunnet Covid-19. Hvis virksomheten tidligere har mottatt støtte fra kommunale eller statlige støtterordninger i forbindelse med Covid-19, må tapet være over kr 100 000 i nevnte periode etter at slik mottatt støtte er medregnet.  

j) Virksomheten forplikter seg til ikke å dele ut utbytte for 2021 og/eller basert på regnskapsåret 2021. Videre kan det ikke brukes kapital fra virksomheten til å nedbetale aksjonærlån eller til nedskriving av aksjekapital i perioden 2021 - 2022. 

Bagatellmessig støtte 
Støtten i denne ordningen utbetales som bagatellmessig støtte. Virksomheten er innforstått med at eventuell støtte utbetales som bagatellmessig støtte og følger reglene for dette. Dette innebærer blant annet at virksomheten eller konsernet samlet sett ikke kan motta bagatellmessig støtte som overstiger 200 000 euro i 2019, 2020 og 2021, inkludert den støtte som det søkes om her. Mer informasjon finnes her: https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/

Tilskuddets størrelse 
Anslagsvise størrelser på tilskudd:  

  • 1-5 årsverk: kr 100 000  
  • 6-10 årsverk: kr 140 000  
  • 11 eller flere årsverk: kr 175 000 

Beløpene kan fravikes ved endelig tildeling. 

Utbetaling av tilskudd   
Tilskuddsmidlene utbetales så snart søknadene er gjennomgått etter søknadsfrist, søknader er kontrollert og søker er funnet støtteberettiget og fordeling oppdatert. Akseptbrev må signeres før utbetalingen finner sted. 

Krav til søknaden   
Ansvarlig søker må være en person som har juridisk rolle til å forplikte søker/virksomheten. Business Region Kristiansand står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden.   

Levering av søknad med søknadsfrist 6. juli kl. 1200  
Søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden. Støtteordningen heter “Kommunal kompensasjonsordning del III”. Fyll ut søknad i tråd med beskrivelsen og send inn: 

Eller

Saksbehandling  
Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet i næringsavdelingen i Kristiansand kommune (Business Region Kristiansand).  

Krav til mottaker av tilskudd   
Søker må akseptere tilbud og vilkår ved å signere og levere akseptskjema som gis ved tilsagn. Aksept må gis innen en måned etter tilsagn.  

Søknadsfrist og kunngjøring   
Søknadsfrist er 6. juli 2021, kl. 12.00.  
Tilskuddsordningen kunngjøres på nettsiden til Business Region Kristiansand, www.brkrs.no og markedsføres gjennom sosiale medier. I tillegg sendes det ut informasjon i e-post til alle som har kommunal skjenkebevilling i Kristiansand. Har du signert på kunngjøring sendt digitalt trenger du ikke å sende inn separat søknad.   

Klage  
Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunens interne klagenemnd jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post@kristiansand.kommune.no. Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler.  

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.   

Virksomheten må på forespørsel fra kommunen utlevere all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å kunne undersøke om vilkårene for støtte er oppfylt også etter at støtten er utbetalt. 

SØKNADSSKJEMA

Last ned søknadasskjema: soknadsskjema_2.docx

Sendes til post@kristiansand.kommune.no  Merk e-posten med: Søknad på støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling (2021025792)

For sikker innsending av søknad bruk e-dialog, den finner du her