Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Kommunal kompensasjonsordning, med oversikt over tildelinger

Kristiansand kommune er tildelt, og har mottatt kr. 10,34 millioner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Søknadsfristen var 18. mars kl 1200

9,34 millioner kroner er bestemt fordelt til foretak i restaurant- og serveringsbransjen i Kristiansand. Tilskuddet skal gå til drift for å motvirke negative virkninger av smittevernstiltak som særlig rammet restaurant –og serveringsbransjen. 

Kriterier for å være støtteberettiget 
Støtte kan søkes av aktører i restaurant –og serveringsbransjen som møter kriteriene. Fordeling av midlene baserer seg på prinsipper om likebehandling ut fra objektive kriterier hvor virksomheten som mottar støtten må innfri følgende kriterier for å kunne motta støtte: 

1. Virksomheten må være registrert med en av følgende Nærings (NACE) -koder per 25.februar 2021: 

 • 56.101 Drift av restauranter og kafeer 
 • 56.102 Drift av gatekjøkken 
 • 56.301 Drift av puber 
 • 56.309 Drift av barer ellers 
 • 56.210 Cateringvirksomhet 

2. Virksomheten må ha godkjent kommunal skjenkebevilling for gjeldene bystyreperiode. 

3. Virksomheten må ha foretningsadresse i Kristiansand kommune. 

4. Virksomheten må ha helårsdrift.

For selskap med mange separate avdelinger/underenheter kan det også søkes på vegne av enhetene. Da må selskapet ha forretningsadresse i Agder, og underenheten/avdelingen som mottar støtten være registrert og driftes i Kristiansand. 

Ansvarlig søker må være en person som har juridisk rolle til å forplikte søker/virksomhet. 
Kristiansand kommune står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant. 

Hva det ikke kan gis tilskudd til 

 • Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen.
 • Offentlig eide virksomheter.
 • Søknader hvor søker allerede har mottatt tilskudd som til sammen overskrider statsstøtteregelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år.  

Tilskuddets størrelse​ 
Tildelingsmodellen er, med utgangspunkt i tildelingskriteriene beskrevet ovenfor, basert på en inndeling i tre nivåer ut fra omsetningstall (driftsinntekter) for 2019 innrapportert til Brønnøysundregistrene.  

Anslagsvise størrelser på tilskudd: 

 1. Store foretak med omsetning over 20 millioner kroner, foreløpig anslag ca. kr. 170 000,- 
 2. Mellomstore foretak med omsetning mellom 20 og 5 millioner kroner foreløpig anslag ca. kr. 140 000,- 
 3. Små foretak med omsetning under 5 millioner kroner foreløpig anslag ca. kroner 110 000,- 

Bedrifter hvor omsetningstall ikke er innrapportert, som for eksempel vil være tilfelle for personlige selskap, er plassert i laveste kategori. Det samme gjelder bedrifter som har startet opp i 2020 og derfor ikke hadde omsetning i 2019, og bedrifter hvor flere avdelinger søker om støtte. Ved søknader fra mange avdelinger i ett selskap, settes det et tak på kr. 600 000 i samlet støtte for selskapet. Eventuell justering for antall ansatte kan komme i tillegg til det foreslåtte taket.  

En andel av tildelingen på kr. 9,34 millioner vil bli fordelt til virksomhetene etter en nøkkel basert på antall årsverk i virksomheten. 

Størrelse på tilskuddene kan bli justert.

Utbetaling av tilskudd​ 
Tilskuddsmidlene utbetales så snart søknadene er gjennomgått etter søknadsfrist, søknader er kontrollert og søker er funnet støtteberettiget og fordeling oppdatert. Støtten tildeles som bagatellmessig støtte. 

Krav til søknaden​ 
Ansvarlig søker må være en person som har juridisk rolle til å forplikte søker/virksomheten. Business Region Kristiansand står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden. Selskap kan ikke få støtte som overskrider statsstøtteregelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år. Det er derfor viktig å dokumentere tidligere mottatt offentlig støtte i søknaden, og hvilken type støtte det er. 

​Levering av søknad​, søknadsfrist 18. mars kl 1200 
Søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden og på Kristiansand kommunes hjemmeside (NB utløpt).
Støtteordningen heter “Kommunal kompensasjonsordning”. Fyll ut søknad i tråd med beskrivelsen. ​​ 

Saksbehandling 
Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet i næringsavdelingen i Kristiansand kommune (Business Region Kristiansand). ​ 

Krav til mottaker av tilskudd​ 
Krav til mottaker vil stå i tildelingsbrev: 

 • Søker må akseptere tilbud og vilkår ved å signere og levere akseptskjema som gis ved tilsagn. Aksept må gis innen en måned etter tilsagn. 
 • Søker må innen 1. august 2021 dokumentere relevante driftskostnader i selskapet fra dato for innsendt søknad, som minst tilsvarer mottatt tilskudd. Dette kan være lønn, husleie og tapt varelager. Nye innkjøp av alkohol, mat og andre råvarer kan ikke legges til grunn.
 • Søker må kunne dokumentere omsetning for 2019 (for de som hadde omsetning i 2019). 

Søknadsfrist og kunngjøring​ 
Søknadsfrist er 18  mars 2021, klokken 12.00. 
Tilskuddsordningen kunngjøres på kristiansand.kommune.no og på businessregionkristiansand.no, og markedsføres gjennom sosiale kanaler. 

Klage 
Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunens interne klagenemnd jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post@kristiansand.kommune.no. Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler. 

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.​ 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Business Region Kristiansand: 

 • Stein Otto G. Daatland, tlf. 997 11 819 
 • Ole Jacob Rynning-Tønnesen, tlf. 988 49 400 
 • Tina Abrahamsen, tlf. 909 54 304 
 • Kristian Råmunddal; tlf. 476 10 163 
 • Geir A. Haugum: tlf. 971 71 885 

Søknadshåndtering

Totalt kom det inn 88 søknader innen fristen. Alle er behandlet, og 62 er støtteberetiget og får tildeling. 

Disse har fått tilskudd: