Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ En ledende europeisk region for bærekraftig innovasjon

Det åpner seg store muligheter på Agder for ny vekst innen blant annet havbruk, mineralutvinning, fornybar energi, reiseliv og helse, konkluderer avsluttende rapport fra Næringsforesight Agder 2030.

Ledende europeisk region for bærekraftig innovasjon

– Næringslivet i Agder står overfor store endringer frem mot 2030. Svakere statsfinanser, robotisering og konkurranse fra globale aktører setter arbeidsplassene i regionen under press. Internasjonal netthandel truer med butikk- og kjøpesenterdød. Samtidig åpner det seg store muligheter i Agder for ny vekst innen blant annet havbruk, mineralutvinning, fornybar energi, reiseliv og helse, konkluderer rapporten fra Næringsforesight Agder 2030

Naturgitte fortrinn

Næringsforesight for Agder 2030 leverer nå sin avsluttende rapport med anbefalinger om en visjon og fire satsingsområder for å beholde og utvikle nye arbeidsplasser i regionen.

– Agderregionen har en rekke styrker og naturgitte fortrinn som det er stor enighet om å bygge videre på. Vi har en bred næringsstruktur, ledende næringsklynger og testlaber, og digitalt dyktige bedrifter og brukere i regionen. Basert på dette anbefaler rapporten at Agder jobber for å ta en posisjon som en ledende europeisk region for bærekraftig innovasjon, sier prosjektleder Geir Askvik Haugum, leder for Business Region Kristiansand. 

For å lykkes med denne ambisjonen foreslår rapporten at regionen satser på og tilrettelegger for fornyelser og utvikling i de sterke eksisterende næringer innen leverandørindustrien til olje- gass og marin sektor, prosessindustrien, kraftsektoren, bygg og anlegg, reiseliv og kultur, handel og helse. Samtidig må det satses på støtte til utvikling av nye næringer.

Robotisering, kunstig intelligens, tingenes internett og stordataanalyse er fremvoksende teknologier som blir avgjørende for Agders sterke næringer. Her har UiA og dyktige industri- og teknologimiljøer allerede påbegynt viktige satsinger.

Rapporten påpeker Agders muligheter i internasjonale vekstnæringer knyttet til blant annet mineralutvinning knyttet til havbunnen, havbruk, bioøkonomi, fornybar kraft, datalagring og eHelse. Nasjonalt kan Agder ta ledende posisjoner innen opplevelsesdrevet reiseliv, bygg og anlegg, kultur og handel, og bli et utstillingsvindu for bærekraftig og digital innovasjon i disse bransjene.

Fire satsingsområder

Det anbefales å jobbe systematisk videre med fire satsingsområder. Satsingene skal bidra til å skape et felles økosystem for innovasjon, utvikle internasjonale partnerskap, sikre ny kompetansetilførsel og legge til rette for en smart infrastruktur for tjenesteutvikling. Rapporten foreslår at det opprettes fire delprosjekter som ledes fra ulike deler av regionen. Dette for effektivt å utnytte ressurser og sikre bredt eierskap.

100 – 200 deltakere

Prosjektet har gjennomført en bred prosess med omfattende analyser. Mellom 100 – 200 deltakere fra alle deler av regionen har bidratt til Næringsforesight Agder. En bredt sammensatt styringsgruppe fra hele Agder har hatt en rekke samlinger og workshops. Trendanalyser i prosjektet viser trusler og muligheter frem mot 2030, og dokumenterer deltakernes felles syn på hvor den strategiske beredskapen må styrkes.

Veikart mot 2030

Rapporten konkluderer med at det kreves en felles satsing over hele Agder dersom dette skal lykkes.Det er skissert et overordnet veikart for å realisere fremtidsbildet for 2030. For å gjennomføre dette anbefaler prosjektet at det etableres et felles endringsprogram for Agder mot 2030. Her anbefales det også å gi en aktør en koordineringsrolle for gjennomføring.

 

Av Ragna Marie Henden, Kristiansand kommune