Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Kort vei til markedet

Halvard Aglen
Administrerende direktør Kristiansand havn

«Kristiansand havn er transportknutepunktet i Sør-Norge, med faste forbindelser og linjenett både på container og ferje til Europas viktigste havner. Vi er landets grønneste havn og leverer effektive, miljøvennlige tjenester til regionens næringsliv. Vi er klare for neste trekk!»
Halvard Aglen, Administrerende direktør Kristiansand havn

Kristiansand tilbyr den korteste veien mellom Norge og kontinentet. 

Kristiansandsregionens beliggenhet lengst sør i Norge gir mange fordeler, i tillegg til sol og skjærgård. Nærheten til det europeiske markedet og kundene gir betydelige økonomiske fordeler for alle som driver med internasjonal handel. Lokalt og regionalt næringsliv nyter godt av Kristiansand havns mange skipsanløp og forbindelseslinjer til utlandet, samt fergerederiene Color Line og Fjordlines gode fergeforbindelse til og fra Danmark. Kristiansand lufthavns utenlandsruter bidrar også til å gjøre veien ut i verden kort. 

Kristiansand er Sørlandets knutepunkt for både vei, jernbane, sjøtransport og luftfart. Infrastrukturen rundt byen bygges ut for å betjene en økende befolkning og regionens voksende næringsliv. 
Avstanden til storbyene østover og vestover blir stadig kortere, takket være pågående motorveiutbygging.

Mennesker, råvarer og produkter har dermed kort reisevei og mange alternative reisemåter. I tillegg er Kristiansandsregionen en pådriver for å redusere klimautslipp fra transport. Kristiansand kommune har et godt utbygd kollektivtilbud, og er godt tilrettelagt for sykkel. I 2018 ble Kristiansand kåret til Norges beste sykkelby.

Miljøvennlig havn
Kristiansand havn er med sin strategiske beliggenhet, en av landets mest travle eksport-havner. Årlig håndterer havna over 1 000 000 tonn gods til en verdi av 25 milliarder kroner. 
Her opererer flere etablerte speditører for frakt og logistikk av varer til/fra hele verden. Det sikrer en effektiv logistikk for næringslivet. Kristiansand havn har flere områder med tilhørende kaier og terminaler. Ferge, cruise, samt containerhavn ligger i dag i Kristiansand sentrum. Ved Havne-avsnitt Nord, på Kongsgård-Vige like øst for Kristiansand sentrum, ligger områdene for stykkgods, bulk og Offshore Supply Port.

Kristiansand havn var først ut med å bygge land-strømanlegg for å redusere utslipp fra skip som ligger ved kai. Den store overføringskapasiteten gjør at den trygt kan kalle seg Europas grønneste havn.

Fergeterminalen er dimensjonert for å håndtere to ferger samtidig. Godstransport med ferger utgjør i dag ca. 380 000 tonn fordelt på 980 årlige anløp. Det representerer 25 prosent av landets samlede godstransport med ferge. I tillegg fraktes rundt 1,2 millioner passasjerer hvert år. Last fra containerterminalen utgjorde 470 694 tonn i 2019, fordelt på 232 anløp. Takket være effektiv drift og god retningsbalanse mellom inngående og utgående gods, kan Kristiansand med god samvittighet markedsføre seg som en av landets rimeligste havner. Havne-prisene i Kristiansand ligger 30 prosent under gjennomsnittet for norske havner.

Bane
Sørlandsbanen binder sammen Vestlandet og Østlandet, med jernbane fra Stavanger til Drammen/Oslo hvor knutepunktet er i Kristiansand. Godsterminalen på Langemyr ligger langs Rv. 9, en kort kjøretur unna industri- området til batterifabrikken. Langemyr er Sørlandets døgnåpne transportknutepunkt for gods på bane og håndterer årlig rundt 14 000 containere. Terminalen har i dag kapasitet på 48 000 containere årlig. Den håndterer gods som skal via bane, eller som containergods via Kristiansand havn. Terminalen, som eies av Bane Nor og driftes av Cargo Net, har som mål å bli utslippsfri, og at alt gods til og fra tog transporteres med elektriske og/eller hydrogendrevne kjøretøy.

Det pågående Nordic Jylland link prosjektet i Danmark og planer om nytt jernbanespor til Kristiansand havn, vil på sikt åpne opp en ny korridor for bærekraftig transport av gods på bane mellom landsdelen og kontinentet via Hirtshals.  

Fly
Kristiansand har en internasjonal flyplass med direkteruter til flere knutepunkt i inn- og utland. Direkterutene til København, Amsterdam og London gjør det enkelt å reise ut i verden. Flyplassen ligger 15 km fra Kristiansand sentrum, og har en effektiv logistikk for både passasjerer og gods. Til industriområdet er avstanden 28 km.

Vei
I Kristiansand møtes de to hovedfartsårene E18 og E39. Den pågående utbyggingen av firefelts motorvei østover mot Oslo og vestover mot Stavanger binder sammen Sørlandet til én bo og arbeidsregion. Samtidig kuttes reisetiden til våre nabobyer i øst og vest. 19 kilometer ny firefelts motorvei mellom Kristiansand og Mandal åpnes høsten 2022 og vil halvere reisetiden mellom byene.

Veien fra industriområdet til motorveinettet blir kort. Kristiansand har vedtatt kommunedelplan for Ytre ringvei, som blir ny E18/E39 motorveitrase rundt bykjernen. Ytre ringvei vil tangere jernbane-terminalen på Langemyr med vegkryss til Rv.9 videre opp til Energiparken. Dette vil gi en enda bedre trafikkflyt i Kristiansand by, og til og fra E18/E39.