Business Region
Kristiansand
Meny

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet
Rådhusgata 18 - 2. etasje
4611 Kristiansand

/ Tilskuddsordning for næringslivet - koronapandemien 2021

Nå kan det søkes tilskudd til prosjekter og tiltak som er rettet mot næringsliv og som styrker regionens konkurransekraft.  

For å søke må virksomheten være registrert med forretningsadresse i, eller ha forretningsvirksomhet i Kristiansand. Tilskudd gis i hovedsak til tiltak som gjennomføres i samarbeid mellom flere aktører. Det gis ikke tilskudd til kostnader relatert til investeringer og andre driftskostnader i ordinær drift.  

Tilskuddsordningen har en ramme på 4,1 millioner kroner. Av rammen er 1,8 millioner kroner forbeholdt elektrifisering. 

Midlene er en del av Kristiansand kommunes tiltakspakke vedtatt i 2020, som følge av koronapandemien. 17 millioner kroner ble avsatt for tilskudd til prosjekter som kan bidra til å skape og bevare arbeidsplasser og legge til rette for bærekraftig næringsutvikling i den krevende tiden næringslivet står i. 

Søknadsfrist er 29. april 2021. Søknadsskjema fylles ut og leveres på regionalforvaltning.no.  
Tilskuddsordningen heter «Kristiansand kommune – tilskudd til næringslivet - koronapandemien 2021».  

Retningslinjer for ordningen 

1. Formål   
Tilskudd skal bidra til å skape og bevare arbeidsplasser, bidra til omstilling og legge til rette for bærekraftig næringsutvikling. Det kan søkes tilskudd til å styrke utviklingen av prosjekter og tiltak som er rettet mot næringsliv, eller som styrker regionens attraktivitet og konkurransekraft. Aktivitetene skal fortrinnsvis gjennomføres i samarbeid med flere aktører. Eksempler på satsingsområder som kan vurderes innenfor tilskuddsordningen er innovasjon, utvikling av forretnings- og samarbeidsmodeller innad i, eller på tvers av bransjer, økt kompetanse og attraktivitet samt aktivitetstiltak i sentrum og bydelssentra for å øke handel og omsetning.  

2. Hva det kan gis tilskudd til 
Aktivitetene skal fortrinnsvis gjennomføres i samarbeid med flere aktører.   

 • Det kan søkes tilskudd til å styrke utviklingen av prosjekter og tiltak som er rettet mot næringsliv, eller som styrker Kristiansandsregionens konkurransekraft. 
 • Det kan søkes tilskudd til aktiviteter/prosjekter/tiltak som fører til økt verdiskaping i regionen.    
 • Det kan søkes tilskudd til aktiviteter/prosjekter/tiltak som styrker og posisjonerer landsdelen.   
 • Det kan søkes tilskudd til aktiviteter/prosjekter/tiltak som baserer seg på samarbeid og vil være positivt for flere virksomheter.  

Det kan søkes tilskudd til prosjekter på alle områder som møter forutsetningene for tiltaksmidlene. Eksemplene som beskrives under er altså ikke begrensende, men områder som kommunen ønsker å peke spesielt på. 

Aktivitet i sentrums- og handelsområder   
Prosjekter som kan bidra til økt aktivitet og en forsvarlig gjenåpning av sentrums- og handelsområder kan søke tilskudd. Mange næringsaktører har vært nødt til å stenge midlertidig, eller har opplevd stort omsetningsfall på grunn av koronapandemien. Kvadraturen, Sørlandssenteret og ulike bydelssentre har blitt hardt rammet. Kommunen ønsker å utfordre bydelssentrene og bransjeforeningene til å samarbeide og koordinere aktiviteter for å bidra til å få publikum tilbake til en trygg og god handel.   

Reise- og opplevelsesnæringen   
Prosjekter som bidrar til økt verdiskaping i reise -og opplevelsesnæringen kan søke tilskudd. Kristiansand har en stor opplevelsesbasert reiselivsnæring og naturgitte forutsetninger som gjør den til et populært reisemål. For Kristiansand kommune er det viktig å øke byens attraktivitet som reisemål i en krevende tid. Prosjektene som kan styrke og posisjonere landsdelen i samarbeid med byens og regionens aktører vil kunne søke tilskudd. Det er viktig at aktivitetene bidrar til å markedsføre Kristiansand som helhet fremfor enkeltvirksomheter.   

Etablereraktivitet  
Prosjekter som bidrar til å bygge og synliggjøre entreprenørskapskultur, stimulere til flere og mer vellykkede bedriftsetableringer.   

Bærekraftig næringsliv  
Prosjekter som bidrar til at Kristiansand utvikler og videreutvikler et bærekraftig næringsliv kan søke om midler. Bærekraftig utvikling innebærer å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftmålene bygger på tre dimensjoner: miljømessig, sosial og økonomisk, og disse tre påvirker hverandre og må ivaretas for å få et bærekraftig næringsliv. Et bærekraftig næringsliv er konkurransedyktig og bidrar til at det skapes verdier i lokalsamfunnet som over tid opprettholder et godt velferds- og tjenestetilbud.   

Elektrifisering - Electric Region Agder 
Prosjekter som bidrar til elektrifisering, reduksjon i klimagassutslipp og skaper økt aktivitet og sysselsetting i næringslivet kan søke om tilskudd. Til dette området er det satt av en ramme på inntil 1,8 millioner kroner av tilskudds-pakken. Det er mulig å søke på deler eller hele beløpet. Agder må kutte 45 prosent av sine CO2-utslipp for å nå målene i Paris-avtalen. Halvparten av Norges kraftoverskudd kommer fra fornybar vannkraft fra Agder. Dette gir muligheter for å omstille samfunnet til mer miljøvennlige løsninger ved bruk av fornybar energi. Electric Region Agder er en visjon om å skape verdens første helelektriske samfunn på ren energi innen 2030.   

3. Hva det ikke kan gis tilskudd til  

 • Tiltak som faller utenfor de rammer som utlysningen setter, eller tiltak som åpenbart ikke dekker målsetningen. 
 • Kostnader relatert til investeringer og andre driftskostnader i ordinær drift.  
 • Tiltak som allerede er gjennomført.  
 • Tiltak hvor søknadsbeløpet overskrider statsstøtteregelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år.  
 • Tilskuddsordningen gir ikke rettskrav på tilskudd og ingen søkere vil ha krav på tilskudd. 

4. Hvem det kan gis tilskudd til   
Virksomheter og organisasjoner registrert i, med forretningsadresse i, eller forretningsvirksomhet i Kristiansand. Unntak kan vurderes for virksomheter og organisasjoner som har prosjekter som åpenbart er positive for næringslivet i kommunen.  

5. Tilskuddets størrelse  
Maksimalt tilskuddsbeløp er kr. 400 000. For prosjekter knyttet til elektrifisering kan beløpsgrensen fravikes. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov/dokumenterte utgifter, og det skal aldri overstige 75 prosent.   

6. Søknadsfrist og kunngjøring   
Søknadsfrist er 29. april 2021. Tilskuddsordningen kunngjøres på businessregionkristiansand.nokommunens hjemmeside og regionalforvaltning.no. Søknadsskjema fylles ut og leveres på regionalforvaltning.no. Tilskuddsordningen heter «Kristiansand kommune – tilskudd til næringslivet - koronapandemien 2021». 

7. Krav til søknaden  

 • Ansvarlig søker må være en person som har juridisk rolle til å forplikte søker/virksomheten.  
 • Selskap kan ikke få støtte som overskrider statsstøtteregelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år. Det er derfor viktig å dokumentere tidligere mottatt offentlig støtte søknaden, og hvilken type støtte det er.   
 • Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse.  
 • Søknaden må inneholde budsjett og finansieringsplan. Egeninnsats i form av timer kan normalt sett godkjennes som del av finansieringen. Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn (grunnlønn), men begrenset til kr. 450 pr. time. 
 • Søknaden må inneholde fremdriftsplan og oversikt over de viktigste prosjektmedarbeiderne.  
 • Søknaden krever organisasjonsnummer, beskrivelse av prosjektet, mål med prosjektet, partnere, nøkkelpersoner, budsjett og finansiering, samt om det er mottatt annen offentlig støtte.   
 • Søknaden må leveres digitalt på regionalforvaltning.no.  

8. Vurdering og saksbehandling   
Søknader vil bli vurdert i forhold til nevnte mål for tilskudd og antatt gjennomføringsevne. Tilbakemelding gis så snart et vedtak er gjort, etter søknadsfristens utløp 29. april 2021. 

9. Utbetaling av tilskudd 
I hovedsak utbetales tilskudd etter at tiltaket er gjennomført og rapportert på, men det kan sendes anmodning med begrunnelse, om utbetaling av inntil 50 prosent ved prosjektets oppstart, dersom det er avgjørende for gjennomføring. 

10. Krav til mottaker av tilskudd    

 • Tilskudd gis under forutsetning av at tiltaket gjennomføres i samsvar med søknaden. Ved vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes umiddelbart.   
 • Dersom tilskuddet ikke benyttes i samsvar med forutsetningene, kan kommunen kreve at hele eller deler av tilskuddet skal betales tilbake.   
 • Dokumentasjon på gjennomføringen og regnskap som viser bruken av tilskuddet skal leveres Business Region Kristiansand innen to måneder etter at tiltaket er gjennomført. Søker må på anmodning fremlegge revisorgodkjenning av alle kostnader. 
 • Støtten fra Kristiansand kommune, Business Region Kristiansand skal synliggjøres i informasjon og i omtale av prosjektet.   

11. Klage   
Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunens interne klagenemnd jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post@kristiansand.kommune.no, Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler.   

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Business Region Kristiansand: 

 • Stein Otto G. Daatland, tlf. 997 11 819  
 • Ole Jacob Rynning-Tønnesen, tlf. 988 49 400  
 • Tina Abrahamsen, tlf. 909 54 304 
 • Rune Klausen, tlf. 900 61 880  
 • Kristian Råmunddal, tlf. 476 10 163  
 • Geir A. Haugum, tlf. 971 71 885